Marka Tescilinin Önemi

Av. Ecem Akyıldız

 

Giriş

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) düzenlenen “Marka” bir işletme tarafından üretilen veya sağlanan mallar veya hizmetlerin diğer işletmelerinkinden ayırt edilebilmelerini sağlayan işaret olarak tanımlanabilir. Kişi adları dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak nitelendirilebilir ve gerekli koşulların varlığı halinde tescil ettirilebilir.

Marka Tescili

Marka sahibi ister gerçek ister tüzel kişi olsun, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunarak markasını tescil ettirilebilir. Markanın tescil edilmesi için SMK’da yer alan nispi ve mutlak ret nedenlerini taşımaması gerekmektedir.

Markanın tescil edilmesinin en önemli nedeni marka sahibine sağlanan haklardan ve korumadan yararlanma imkanı tanımasıdır. Zira SMK’da açıkça yer verildiği üzere, marka koruması tescil ile elde edilmektedir.

Marka, tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunacaktır. On yıllık koruma süresi tescil başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Marka sahibinin bu sürenin bitiminden önceki altı ay içinde yenileme talebinde bulunması halinde, tekrar on yıllık koruma süresi başlamaktadır.

Marka sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için tescil sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı markanın tescil edilmesi ile verilmektedir. Marka sahibi, markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi 3. kişilere vereceği lisans ile de markanın kullanım izinlerini verebilmektedir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

  • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

  • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Yukarıda sayılan haller dışında, işaretin marka sahibinin izni olmaksızın ticaret alanında kullanılması halinde de marka sahibinin aşağıdaki fillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

  • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.

  • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.

  • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.

  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

  • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.

  • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Tescil konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus; markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilmesidir.

Sonuç

Marka sahibinin, kanunun kendisine tanıdığı korumadan yararlanmasının başlıca şartı markanın tescil edilmiş olmasıdır. Markası tescil edilen gerçek veya tüzel kişi, markanın kendisinin izni olmaksızın 3. Kişiler tarafından kullanılması durumunda kanunun kendisine tanımış olduğu koruma kapsamında izinsiz kullanımın önlenmesini talep etme hakkı vardır. Gerçek veya tüzel kişi marka sahibi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapacağı tescil başvurusu ile gerekli koşulların varlığı halinde markasını on yıl süre ile tescil ettirebilmektedir.

 

Kaynakça

www.mevzuat.gov.tr

www.turkpatent.gov.tr

 

Her türlü soru ve görüşleriniz için info@kavlak.av.tr e-mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.