Yeni Düzenlemeler Işığında

Konkordato

Stj. Av. Ali Enes Yılmaz

Konkordatonun Tarihi ve Gelişimi

Türk Hukukunda Konkordatonun tarihi “Kanunname-i Ticaret” adı ile anılan eski Ticaret Kanunumuzda 1321 yılında yapılan ilaveye dayanır. Bu düzenlemeyi 1929’de “1424 Sayılı İcra İflas Kanunu”, 4 Eylül 1932’de “2004 Sayılı İcra İflas Kanunu”, 30 Temmuz 2003’te “4949 Sayılı İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 15 Temmuz 2016 yılında “6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 31 Temmuz 2016’da 669 Sayılı KHK ve son olarak 15 Mart 2018’de 7101 Sayılı Kanun takip etmiştir.

Konkordato Nedir?

Konkordato; borçların yeniden yapılandırılması suretiyle, iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatta veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle bağlayıcı hale gelen bir kurumdur.

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordatonun, Mahkeme Dışı Konkordato ve Mahkeme İçi Konkordato olmak üzere iki ana türü vardır.

1- Mahkeme Dışı Konkordato

İsimsiz Sözleşme olarak tanımlanan Mahkeme Dışı Konkordato, niteliği itibari ile bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Bu sebeple Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan sözleşmenin kuruluşu ve geçerliliğine ilişkin hükümler ve sözleşme serbestisini sınırlayan ilke ve kurallar mahkeme Dışında Konkordatoda da uygulanır. Mahkeme Dışı Konkordato işleyişinde görevli resmi makamların herhangi bir katılımı olmaz, bunun yerine borçlu alacaklılar ile ayrı ayrı anlaşır. Bu sebeple, sadece rıza gösteren alacaklılar için hüküm doğurmakla birlikte, genellikle alacaklı sayısının çok olmadığı ilişkilerde başarılı olmaktadır.

2.Mahkeme İçi Konkordato

İcra İflas Kanununda, hakkında düzenleme bulunan Konkordato türü, Mahkeme İçi Konkordatodur. Mahkeme İçi Konkordatonun işleyişinde, resmi organlar görev almaktadır. Bu organların onayı olmaksızın alacaklılar ve borçlu haricen anlaşmış olsalar dahi konkordato açısından hukuki sonuç doğurmamaktadır. Konkordatonun hukuki sonuç doğurması için görevli resmi organların onayının varlığı ve bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise Mahkeme İçi Konkordatoda sadece rıza gösteren alacaklıların değil alacaklıların tamamının etkilenmesidir. Bu sebeple alacaklı sayısının çok olduğu ilişkilerde tercih sebebi olmaktadır.

15.03.2018 Tarihinde Yürürlüğe Giren 7101 Sayılı İcra İflas Kanunun Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

  • 15 Temmuz 2016 tarihinde 6728 sayılı kanunun ve 31 Temmuz 2016 tarihinde 669 sayılı KHK’nın kabul edilmeleri ile birlikte Konkordato kurumunun karşısında ikinci plana düşen İflas Erteleme Kurumu tamamen ortadan kalkmıştır.

 

  • İşbu yasa yürürlüğe girmeden önce konkordato talep etmek sadece tacir kişilere mahsusken, yeni düzenleme ile birlikte tacir olmayan kişilerde konkordato talep edebileceklerdir.

 

  • Her türlü konkordato işleminde görevli mahkemeler eski düzenlemede İcra Mahkemeleri iken yeni düzenleme ile Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

 

  • Geçici mühlet kurumu bir diğer önemli yenilik olup mahkeme geçici mühlet kararı ile gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına karar verebilecektir.

 

  • Konkordato sürecinin belirli bir süre içinde sonuçlandırılması şartı getirilmiştir. Buna göre, bir borçlu hakkında konkordato talep edilmesi durumunda: 5 ay (3 ay + 2 ay ilave) geçici mühlet, 1,5 yıl (1 yıl + 6 ay ilave) kesin mühlet ve konkordato tasdiki için ilave altı (6) ay olmak üzere toplam 2 yıl 5 aylık süre içinde konkordatonun sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

  • Konkordatoda dürüstlük şartının kaldırılmış olduğu kanunun gerekçesinde belirtilmiştir. Ancak alacaklının, kötü niyetli konkordatonun feshini talep edebildiği hallerde dürüstlük koşulunun borçlu için aranacak bir kriter olmaya devam ettiği yönünde görüşler mevcuttur. Bu konuda Türk Medeni Kanunun 2. Maddesi hükmü açık olmakla beraber, sürecin nasıl gelişeceğini ilerleyen zamanlardaki yargıyat kararları vb. uygulamalar belirleyecektir.

 

[*]Her türlü soru ve görüşleriniz için info@kavlak.av.tr e-mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kaynakça:

7110 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.03.2018 tarihli ve 30361 Sayılı Resmi Gazete